Zorginstelling

Organisaties die zorg willen verlenen onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg (‘WLZ’) hebben een WTZi-toelating nodig. Het gaat dan om bijvoorbeeld ziekenhuizen en andere instellingen voor medisch-specialistische zorg. Dit volgt uit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit.

Ook de volgende (al dan niet sectorale) wetten spelen daarbij een rol: het Burgerlijk Wetboek (‘BW’), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, de Wet op de ondernemingsraden, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wet normering topinkomens (‘WNT’) en de Wet Werk en Zekerheid. Daarnaast is onder meer van belang: de Governancecode Zorg, het toezichtkader IGZ-NZa, de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars en de transparantievereisten van het CIBG. Het CIBG is de uitvoeringsorganisatie die WTZi-toelatingen verleent. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ten slotte mag ook de relevante fiscale wet- en regelgeving niet uit het oog worden verloren: indien sprake is van een algemeen nut beogende instelling (‘ANBI’) en/of gebruik wordt gemaakt van de zorgvrijstelling als bedoeld in artikel 5 lid 1 letter c van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 gelden aanvullende voorwaarden.

Een zorginstelling kan in de vorm van een stichting, NV, BV, vereniging, coöperatie, eenmanszaak, vof, cv of maatschap worden gedreven. Om voor een WTZi-toelichting in aanmerking te komen moet aan verschillende eisen worden voldaan. Er worden met name eisen gesteld aan de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg. Dat betekent concreet dat er een onafhankelijk toezichthoudend orgaan moet zijn. Op de samenstelling daarvan heeft de cliëntenraad invloed: één lid van de raad van toezicht wordt namelijk benoemd op basis van een bindende voordracht van de cliëntenraad. Daarnaast geldt dat het slechts voor bepaalde categorieën van instellingen is toegestaan een winstoogmerk te hebben.

VPVA heeft veel ervaring op het gebied van zorginstellingen, denk aan:

  • opstellen en wijzigen van statuten (al dan niet gebaseerd op de modelstatuten NVTZ/NVZD);
  • opstellen en wijzigen reglementen (al dan niet gebaseerd op de modelstatuten NVTZ/NVZD);
  • (interne) besluitvorming, zoals het opstellen van notulen;
  • juridische fusies en (af)splitsingen;
  • huisvesting, zoals aan- en verkoop van zorgcentra, nieuwbouw en transformaties.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Toegevoegd Notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
6 + 3 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.