Oprichten vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden. We onderscheiden twee typen verenigingen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (formele vereniging) en de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte .

Als de statuten van een vereniging niet zijn opgenomen in een notariële akte, spreken we van een informele vereniging, deze heeft beperkte rechtsbevoegdheid.

Een informele vereniging kent een aantal nadelen, te weten:

  • Ze kan geen onroerend goed verkrijgen;
  • Ze kan geen erfgenaam zijn;
  • De bestuurders zijn aansprakelijk voor rechtshandelingen van de vereniging; de omvang van de aansprakelijkheid is afhankelijk van de vraag of de informele vereniging wel of niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Verder bestaat er nog een vereniging met voor een groot deel afwijkende regels: de “vereniging van eigenaars” die ontstaat bij een splitsing in appartementsrechten.

Organisatie

Iedere vereniging heeft een bestuur en een algemene vergadering, in de praktijk vaak algemene ledenvergadering (ALV) genoemd. Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Zij geeft leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

De individuele leden van de vereniging tezamen vormt de algemene ledenvergadering. Elk lid heeft in de algemene ledenvergadering ten minste één stem.

Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering kan een vereniging ook nog andere organen hebben. Denk aan een raad van toezicht die toezicht houdt op het bestuur.

Ledenraad

Bij grote verenigingen, die vaak landelijk georganiseerd zijn, wordt er regelmatig gewerkt met een vereniging met afdelingen. Deze afdelingen zijn vaak onderdeel van de vereniging, maar het kunnen ook afzonderlijke verenigingen zijn.

Bij deze verenigingen wordt de algemene ledenvergadering dan gevormd door een zogeheten “ledenraad”. Deze raad bestaat dan uit door de leden gekozen afgevaardigden van de afdelingen. Zij oefenen namens de leden van de afdeling het stemrecht uit in de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is bevoegd belangrijke besluiten te nemen. Zo benoemt en ontslaat zij in principe het bestuur, is zij bevoegd de statuten te wijzigen en dient zij de door het bestuur opgestelde financiële stukken goed te keuren.

Oprichting vereniging

Een vereniging dient opgericht te worden door ten minste twee personen. De statuten van een formele vereniging dienen neergelegd te worden in een notariële akte. Daarnaast moet deze vereniging ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor de oprichting van een informele vereniging, dat wil zeggen een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid,  gelden geen specifieke vereisten. Hoewel het wel gewenst is om de statuten op schrift te stellen, is dit geen vereiste. Daarnaast is het gewenst om deze vereniging in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid bestuurders

De bestuurders van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Dit kan anders zijn indien zij zich als bestuurder onbehoorlijk hebben gedragen. 

Voor meer informatie over de oprichting van een vereniging en het opmaken van statuten, kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 5 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.