Beroepsregels

Nederlandse notarissen zijn gebonden aan wetgeving, alsmede beroeps- en gedragsregels. Deze liggen deels vast in de Wet op het Notarisambt en deels in door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie opgelegde regelgeving.

Hieronder treft u een aantal van deze regels aan:

Kwaliteitsfonds

Met ingang van 1 augustus 2018 zijn wij verplicht per notariële akte een afdracht te doen aan het Kwaliteitsfonds van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Het betreft een bedrag van € 9,95 inclusief btw (€ 8,22 exclusief btw) per akte. Wij zijn genoodzaakt dit bedrag aan u door te belasten.

Beperking uitbetaling derdengelden

In het kader van de bestrijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de geldstromen helder verlopen. Wij zijn daarom aan strakke regels inzake het uitbetalen van gelden vanuit de derdengeldenrekening gebonden. Deze regels zijn neergelegd in het Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD). Wij zijn verplicht de opbrengst over te maken naar het rekeningnummer van de partij die krachtens de in de akte neergelegde transactie recht heeft op betaling, zoals bijvoorbeeld de koper en verkoper. Het bedrag moet worden overgemaakt naar een rekeningnummer van de rechthebbende bij een bankinstelling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht dan wel een bankinstelling in het land waar de rechthebbende zijn woonplaats heeft.

Er zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingen op deze regel. Voor meer informatie verwijzen wij naar de volledige tekst van het Reglement.

Tijdstip uitbetaling van gelden

Bij de levering van een registergoed en/of vestiging van een beperkt recht (hypotheek) hierop, zijn wij verplicht te wachten met het uitbetalen van de gelden die ten behoeve van de transactie op onze derdengeldenrekening zijn gestort tot uit de narecherche in de openbare registers is gebleken dat er geen eerdere ingeschreven beslagen, hypotheken, andere leveringen of inschrijvingen als bedoeld in artikel 7:3BW (de Vormerking) zijn geweest die de transactie kunnen verhinderen. Het Kadaster geeft aan niet voor 9.00 uur van de eerstvolgende werkdag na aanbieding van een afschrift van een hypotheekakte zekerheid te kunnen geven dat het betreffende afschrift wordt gesignaleerd. De narecherche kan de pas op de eerste werkdag nadat uw akte is gepasseerd gebeuren. In de praktijk betekent dit dat wij op zijn vroegst in begin van de middag van de eerstvolgende werkdag na het passeren van uw akte de gelden kunnen overmaken. Nu de banken steeds meer direct de betaling zichtbaar maken op uw bankrekening zullen er geen spoedbetalingen meer plaatsvinden.

Contante betalingen

Notarissen mogen vanaf 1 mei 2019 geen bedragen meer boven de € 2.500,- in contanten ontvangen of uitbetalen. Dit heeft het bestuur van de KNB besloten na raadpleging van de ledenraad. Wij passen deze regel ook toe. U kunt daarom vanaf 1 mei a.s. alleen nog contante betalingen doen tot € 2.500,- inclusief btw. 

Wij accepteren geen biljetten van € 200,- en € 500,-. 

Pinbetalingen worden niet gezien als contante betalingen en bedragen zowel onder als boven de € 2.500,- kunt u gewoon blijven pinnen. Op iedere vestiging is een pinapparaat beschikbaar.