Identificatie / Wwft

In de laatste jaren is er veel regelgeving bijgekomen op het gebied van het voorkomen van witwassen en fraude. Ook de notaris heeft hiermee te maken. Zo is op het notariaat o.a. de regeling uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. 

Op grond van de wet geldt voor de notaris een identificatieplicht. Daarnaast moeten wij onderzoek doen naar de achtergronden van de cliënt en de transactie. Afhankelijk van de risico-inschatting, moeten wij verder onderzoek doen en maatregelen treffen. Tenslotte geldt in bepaalde gevallen een meldingsplicht aan de Financial Intelligence Unit (FIU), waarover de notaris de cliënt niet mag informeren.

Om te voldoen aan de identificatieplicht zal aan iedere cliënt een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs gevraagd worden. Wij verzoeken u hetzelfde legitimatiebewijs mee te nemen bij het passeren van de akte. De notaris dient deze voor het tekenen van de akte in te zien. 

De notaris is daarnaast bij rechtspersonen en personenvennootschappen verplicht de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen (Ultimate Beneficial Owner, de zgn. UBO).  Onder UBO wordt verstaan: elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of uiteindelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon of personenvennootschap, of de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie wordt verricht. Het verplichte onderzoek naar de UBO is in de wet gekomen, omdat criminelen vaak gebruik maken van constructies waarin (buitenlandse) rechtspersonen een rol spelen als een middel om de criminele herkomst van gelden te verbergen.  

Ook moeten wij onderzoeken of u een zogenaamde ‘PEP’ bent. Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed. In Nederland bent u bijvoorbeeld een PEP als u bijvoorbeeld minister of staatssecretaris bent/was of lid bent (of bent geweest) van het bestuur van een landelijke politieke partij. U wordt ook als PEP aangemerkt indien uw gezinslid dit is of is geweest. Middelbare of lagere functionarissen, zoals gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders en de leden van provinciale staten, evenals bestuursleden van lokale politieke partijen worden niet als PEP aangemerkt. Voor een volledige toelichting zie PEP.

Zie ook de website van het Bureau Financieel Toezicht: www.bureauft.nl.

Klik voor meer informatie over cliëntenonderzoek op de link voor de brochure van de KNB 'Cliëntenonderzoek en meldingsplicht in het notariaat'.