Klachtenregeling

Van Putten Van Apeldoorn notarissen streeft naar effectiviteit en efficiëntie bij het verlenen van onze diensten. Daarbij wordt gestreefd naar een goede en duurzame relatie met onze cliënten.

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling.
Op de behandeling van klachten over de dienstverlening door (kandidaat)-notarissen van Van Putten Van Apeldoorn notarissen, is de klachten en geschillenregeling notariaat van toepassing.

Zie ook https://www.knb.nl/de-notaris/klacht-over-notaris.

Indien u de klachtenregeling als PDF wilt downloaden klik dan hier.

Deze regeling geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met klachten van cliënten.

Begripsomschrijving

 1. Kantoor
  Het kantoor is Van Putten Van Apeldoorn notarissen te Ede, Lunteren en Wageningen.
 2. Klacht
  Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijk (al dan niet digitaal) gedane uitlating van ongenoegen betreffende de uitvoering van de dienstverlening door de notaris of over de declaratie, door of namens de cliënt aan kantoor kenbaar gemaakt.
 3. Klager
  De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.
 4. Notaris
  Notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris verbonden aan kantoor.
 5. Klachtenprocedure
  De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.
 6. Klachtenregeling
  Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.
 7. Declaratie
  De rekening of het samenstel van rekeningen met betrekking tot de werkzaamheden van de notaris die betrekking hebben op één en hetzelfde dossier.
 8. Klachtenfunctionaris
  De persoon, niet zijnde de notaris tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van klachten is overgedragen.
 9. Klachtenregistratieformulier
  Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.
 10. Geschillencommissie Notariaat
  De commissie ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) waar het kantoor betwiste en onbetaald gebleven declaraties kan voorleggen en waar prijs-/kwaliteitsgeschillen kunnen worden aanhangig gemaakt als de door het kantoor aangereikte oplossing niet tot tevredenheid leidt.
 11. Geschillenregeling Notariaat
  De bij de Geschillencommissie Notariaat gehanteerde procedure tot beslechting van geschillen tussen notarissen en cliënten.
 12. Reglement Geschillencommissie Notariaat
  Het reglement waarin de werkwijze van de Geschillencommissie Notariaat is neergelegd.


Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
 4. Medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.


Informeren van de cliënt

De notaris

 1. Wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.
 2. Deelt de cliënt mee dat de mogelijkheid bestaat om onoplosbare problemen voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat.
 3. Meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie Notariaat kan worden Opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP  Den Haag of de site www.degeschillencommissie.nl.


De interne klachtenprocedure 

 1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken notaris daarvan in kennis te worden gesteld.
 2. De betrokken behandelaar zal, in samenspraak met de notaris, in eerste instantie bezien in hoeverre de klacht in goed overleg met de cliënt kan worden afgewikkeld.  Indien dit niet op korte termijn leidt tot een voor de cliënt bevredigende oplossing, tracht de klachtenfunctionaris – na overleg met de notaris - samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. De klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.
 6. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Notariaat.


Registratie en classificatie van de klacht  

 1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier.
 2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht.
 3. De klacht wordt geclassificeerd naar aard van de klacht volgens de onderstaande categorieën:
  1. klachten over werkwijze van/bejegening door de notaris
  2. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
  3. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening           
  4. klachten over praktijkvoering in het algemeen
  5. klachten over de declaratie

   Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.
    
 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken notaris en de klachtenfunctionaris het klachtenregistratieformulier.


Verantwoordelijkheden  

 1. De betrokken notaris en de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.
 2. De Algemene Vergadering van Van Putten Van Apeldoorn heeft de kantoordirecteur als klachtenfunctionaris aangewezen en bij diens ontstentenis de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
 3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.
 4. De betrokken notaris houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.
 5. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.
 6. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.
 7. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij. 


Analyse van de klachten

 1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht opgenomen in het desbetreffende dossier. Een kopie wordt gehouden door de klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.
 3. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.
 4. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.


Intern bespreken  

 1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.
 2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.
 3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.


Preventieve actie  

 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.
   

Wilt u een klacht indienen, vult u dan onderstaande gegevens in. Wij zullen dan binnen enkele dagen contact met u opnemen.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
6 + 1 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.