Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben zich als semioverheidsorganisaties te houden aan complexe (al dan niet sectorale) wet- en regelgeving.

Denk aan: het Burgerlijk Wetboek (‘BW’), de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Btiv’), de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (‘Rtiv’), de Wet normering topinkomens (‘WNT’) en de Wet op het overleg huurders verhuurder (‘Overlegwet’). Verder is ook de Governancecode woningcorporaties 2015 van belang, zeker voor woningcorporaties die lid zijn van koepelorganisatie Aedes.

De Autoriteit Woningcorporaties (‘Aw’) houdt toezicht op woningcorporaties, onder meer op hun governance, integriteit en financiële beheer. Zij kan in dat kader ook sancties opleggen. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onder gebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (‘ILT’). Een woningcorporatie heeft de rechtsvorm van een stichting of een vereniging en kent verplicht een raad van commissarissen.

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. Zo dienen bepaalde bestuursbesluiten vooraf te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. Sommige bestuursbesluiten behoeven voorts de goedkeuring van de minister (lees: de Aw). Dat geldt bijvoorbeeld voor de verkoop van een woning aan een niet-natuurlijk persoon (die geen woningcorporatie is) of aan een natuurlijk persoon die de woning niet zelf gaat bewonen, maar ook voor een besluit tot statutenwijziging.

Bij een juridische fusie of splitsing van woningcorporaties zijn nog meer partijen betrokken: bijvoorbeeld de gemeente(n) waarin de corporatie werkzaam is en de betrokken huurdersorganisaties en/of bewonerscommissies.

VPVA heeft zich de bijzondere regels die voor toegelaten instellingen gelden eigen gemaakt en is op de hoogte van de actualiteiten en laatste ontwikkelingen. Wij werken bovendien al jaren samen met verschillende woningcorporaties, onder meer op het gebied van:

  • inrichting van de statuten van een woningcorporatie;
  • oprichting van dochterondernemingen;
  • wooncoöperatie;
  • (interne) besluitvorming, zoals het opstellen van notulen;
  • verkoop en aankoop van woningen;
  • verkoop bij inschrijving;
  • nieuwbouwprojecten;
  • splitsing in appartementsrechten;
  • erfpacht;
  • (ver)koop onder voorwaarden (denk aan: Koopgarant, Koopstart, kopen met korting).

Onze specialisten

Neem contact op met mij

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 1 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.