ANBI

Algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een rechtspersoon die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van cultuur, bescherming van natuur en milieu, dierenwelzijn en wetenschap en onderzoek. De instelling die als ANBI aangemerkt wil worden moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voordelen van een ANBI

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen:

 • de ANBI hoeft geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen over aan haar gedane schenkingen of erfrechtelijke verkrijgingen;
 • giften die worden gedaan aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting ;
 • over een schenking die een ANBI (zelf) doet in het algemeen belang, behoeft de ontvanger geen schenkbelasting te voldoen.

Voorwaarden
De betreffende instelling die om in aanmerking te komen voor een ANBI-status aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Dit betreft onder meer:

 • de ANBI mag geen winstoogmerk hebben; commerciële activiteiten mogen wel onder bepaalde voorwaarden;
 • de ANBI en de bij de ANBI betrokken personen moeten aan bepaalde integriteitseisen voldoen;
 • er moet sprake zijn van een gescheiden vermogen. Het bestuur/de bestuurders mag/mogen niet over het vermogen van de ANBI mag beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is;
 • een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de realisering van het doel van de ANBI;
 • het bestuur van de ANBI mag alleen een onkostenvergoeding ontvangen voor gemaakte kosten en/of een niet-bovenmatig vacatiegeld;
 • de ANBI moet beschikken over een actueel beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de werkzaamheden die de ANBI verricht en nog wil verrichten met het oog op het bereiken van de doelstelling, de manier waarop inkomsten worden verworven, het beheer van het vermogen van de ANBI en de besteding van de gelden;
 • het vermogen dat overblijft na opheffing van de ANBI moet ten goede te komen aan een ANBI met een soortgelijk doel als de opgeheven ANBI;
 • de kosten die de ANBI maakt, moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen die aangewend worden voor het realiseren van het doel van de ANBI;
 • de administratie van de ANBI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen;
 • de ANBI is verplicht om op een internetsite een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens te publiceren.

Rechtsvorm
Stichtingen en verenigingen kunnen de status van ANBI hebben. Stichtingen zijn echter veruit in de meerderheid.

Voor informatie over het oprichten van uw ANBI, het inrichten van de ANBI en/of het aanvragen van de ANBI status kunt u contact opnemen. Wij adviseren u graag.

Onze specialisten

Toegevoegd Notaris
Heeft u vragen of opmerkingen? Vul dan onderstaand contactformulier en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze specialisten. 
Voorkeur vestiging
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
4 + 7 =
Deze rekenvraag is bedoeld om spam tegen te gaan. Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.