Zorgvastgoed

Zorgaanbieders die hun zorgvastgoed niet meer ten behoeve van de zorgverlening willen gaan gebruiken, kunnen te maken krijgen met het College sanering zorginstellingen (“CSZ”). Wat is het CSZ en wat is de rol van het CSZ bij het afstoten of verhuren van zorgvastgoed?

Hiervoor moeten we kort terug in de geschiedenis. Vroeger gold namelijk het bouwregime. Dat regime hield kortgezegd in dat de overheid het vastgoed van zorgaanbieders bekostigde. Sinds de afschaffing van het bouwregime zijn zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor de (des)investeringen van het door hen aangehouden vastgoed. Omdat er echter al publiek geld vanuit de tijd van het bouwregime ‘in’ het vastgoed zat, wilde de overheid toch nog controle houden op zorgvastgoedtransacties. Hiervoor is het CSZ ingesteld. Dit college is terug te vinden in de Wet toelating zorginstellingen (“WTZi”).*

Als de zorgaanbieder het door haar gehouden vastgoed dat ten dienste staat van de zorgverlening wil gaan verkopen of verhuren, en het vastgoed daardoor niet meer voor de zorgverlening zal worden gebruikt, moet het bestuur van de zorgaanbieder dit melden aan het CSZ. Het CSZ beoordeelt vervolgens of de zorgaanbieder hiervoor goedkeuring nodig heeft van het CSZ. Als er goedkeuring is vereist, kan het CSZ die goedkeuring verlenen met de verplichting om een deel van de verkoopopbrengst te storten in het Fonds langdurige zorg. Een zorgvastgoedtransactie die wordt aangegaan zónder goedkeuring van het CSZ terwijl die goedkeuring wel is vereist, kan door het CSZ worden teruggedraaid (zie artikel 18 van de WTZi). Het is dus van groot belang dat bij zorgvastgoedtransacties wordt nagegaan of goedkeuring van het CSZ is vereist.

Bij zorgvastgoedtransacties is verder van belang dat de interne besluitvorming van de zorgaanbieder op orde is. Denk bijvoorbeeld aan het besluit van het bestuur om de transactie aan te gaan en (eventueel) het besluit van de raad van commissarissen of raad van toezicht om de transactie goed te keuren. De zorgaanbieder moet bijvoorbeeld alert zijn op belangenconflicten die kunnen spelen bij de transactie en op de marktconformiteit daarvan. Daarnaast kunnen er uiteraard allerlei fiscale aspecten spelen, bijvoorbeeld op het gebied van overdrachtsbelasting.

Wij kunnen u op het gebied van zorgvastgoedtransacties onder meer bijstaan bij het beoordelen of melding aan het CSZ is vereist, het opstellen van interne besluitvorming, advisering over fiscale aspecten en het opstellen van leverings- en hypotheekakten.

Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze specialisten!

*Op het moment van schrijven ligt er een wetsvoorstel waarmee het CSZ zou worden opgeheven, namelijk het voorstel voor de Wet integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (“Wibz”).

Onze specialisten

Kandidaat-notaris