Toelichting levensverzekering

Vooraf

Het onderwerp van deze notitie is erg lastig. Wij hebben daarom geprobeerd in normaal Nederlands de hoofdlijnen weer te geven. Om de leesbaarheid te vergroten zijn allerlei voorbehouden weggelaten. Aan deze notitie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Levensverzekering

U heeft op onze vragenlijst aangegeven dat uw levensverzekering wordt verpand.

Dit zal een eis zijn geweest van de bank of van een andere geldverstrekker. Gemakshalve noemen we in deze notitie elke geldverstrekker de bank.

Erfbelasting

De uitkering is meestal belast met erfbelasting.

Erfbelasting is de belasting die u moet betalen als u van iemand erft.

Ook een uitkering kan zijn belast met erfbelasting.

Is een uitkering altijd belast met erfbelasting?

Alleen als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden of als u samenwoont en u een samenlevingsovereenkomst heeft kunt voorkomen dat de uitkering belast is.

U voorkomt dit door de polis "kruiselings" af te sluiten. Dat wil zeggen dat de ene partij het risico van het overlijden van de ander verzekert en omgekeerd. Dat moet wel goed geformuleerd staan op de polis én de formulering in de huwelijkse voorwaarden of de samenlevingsovereenkomst moet kloppen. Wij kunnen dat voor u nakijken.

Waarom wordt een polis van levensverzekering verpand?

De bank wil zeker zijn dat bij uw overlijden de uitkering wordt gebruikt voor aflossing van de hypotheek en niet voor andere doeleinden. 

Begunstigde

Om die zekerheid te bereiken kennen we twee systemen:

 1. De bank wijst bij die verpanding zichzelf aan als begunstigde in plaats van uw partner. Het gevolg hiervan is dat de bank bij uw overlijden het geld ontvangt en niet uw partner. De hypotheek is een schuld van alle erfgenamen. Door de aflossing is er simpelweg minder schuld waardoor alle erfgenamen (dus ook kinderen) voordeel hebben bij deze aflossing.
 2. Uw partner blijft begunstigde maar ondertekent een zogenaamde partnerverklaring. De partnerverklaring wordt ook wel weduweverklaring, betalingsopdracht of volmacht genoemd. In de partnerverklaring geeft uw partner opdracht aan de verzekeringsmaatschappij om de gelden na overlijden direct uit te betalen aan de bank om daarmee uw hypotheek geheel of gedeeltelijk af te lossen. In dit geval is het alleen uw partner die het voordeel van de uitkering heeft. 

Wie maakt die keuze?

U maakt zelf de keuze!

De keuze tussen het ene en het andere systeem kan grote gevolgen hebben.

Advies is dan ook in de meeste gevallen noodzakelijk.

Voorbeelden

 1. Stel u en uw partner hebben kinderen. De uitkering is belast omdat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd.
  Partners hebben een vrijstelling voor de erfbelasting.
  Indien het door de langstlevende partner geërfde vermogen vermeerderd met de uitkering uit de levensverzekering boven die vrijstelling uitkomt, is het voordelig als de bank zelf begunstigde is. (optie 1).
  De uitkering komt in dat geval namelijk toe aan alle erfgenamen (partner en kinderen) De erfbelasting wordt dan namelijk gespreid over meerdere personen waardoor er in totaal minder belasting is verschuldigd.
 2. Stel, u heeft beiden kinderen uit verschillende relaties en uw partner is begunstigde van de levensverzekering (optie 2). Als uw partner na u overlijdt en alleen zijn of haar eigen kinderen als erfgenaam achter laat, dan delen uw "eigen" kinderen niet mee in de uitkering. Het kan dus soms fiscaal voordeliger zijn om voor optie 2 te kiezen, maar om andere redenen een ongewenste uitwerking hebben.
 3. Als er geen kinderen zijn en beide partners overlijden kort na elkaar, dan worden de familieleden van de laatst overleden partner bevoordeeld door de aflossing van de hypotheek. (zowel bij optie 1 als bij optie 2). Ook dit kunt u voorkomen!

Is er een algemene regel?

In het algemeen kan worden gezegd dat het om belastingtechnische redenen bij niet al te grote uitkeringen uit levensverzekering, niet al te grote pensioenuitkeringen en een niet al te groot vermogen het verstandig is om uw partner de begunstigde van de polis van levensverzekering te laten zijn en dus de zogenaamde partnerverklaring wél te tekenen (optie 2).

Zoals hiervoor al gezegd kan het om heel andere redenen toch wenselijk zijn om de uitkering bij anderen terecht te laten komen.

Verandering van uw situatie

Uw situatie kan in de toekomst veranderen. U kunt later altijd nog overstappen van het ene naar het andere systeem.

Zoals het ook verstandig is om gemaakte testamenten periodiek te laten controleren, is het dus ook verstandig uw polissen van levensverzekering regelmatig te laten controleren. Wij helpen graag!

Nadere informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze notitie nog vragen heeft. U kunt via bovenstaande gegevens contact opnemen met ons kantoor.

Deze advieswerkzaamheden worden bij u in rekening gebracht op basis van onze uurtarieven.

Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief