Wijziging definitie bouwterrein voor de omzetbelasting

In het Belastingplan 2017 heeft het kabinet aangekondigd dat het begrip bouwterrein in de Wet op de omzetbelasting 1968 per  1 januari 2017 wordt gewijzigd. De Nederlandse wet wordt op dit punt gestroomlijnd met de Europese btw-richtlijn. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse vastgoed praktijk.

Bouwterrein en omzetbelasting
De levering van een bouwterrein door een btw-ondernemer is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting. In bepaalde gevallen pakt dat gunstig uit zoals bij de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen, in andere ongunstig zoals bij de ontwikkeling van woningen.

In art. 11 lid 4  de Wet op de omzetbelasting 1968 staat tot 1 januari 2017 dat (pas) sprake is van een bouwterrein indien er sprake is van onbebouwde grond:

  • waaraan bewerkingen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden; of
  • ten aanzien waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond; of
  • in de omgeving waarvan voorzieningen worden of zijn getroffen; of
  • ter zake waarvan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend;
    met het oog op bebouwing.

Europese jurisprudentie (Maasdriel arrest) heeft recent uitgewezen dat (al) sprake is van een bouwterrein in de zin van de Europese btw-richtlijn, ingeval van tot bebouwing bestemde onbebouwde grond, mits blijkt dat op datum levering het terrein bestemd was om te worden bebouwd. Het is dan niet relevant of er (sloop)handelingen hebben plaatsgevonden, bewerkingen zijn verricht, voorzieningen zijn getroffen of een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit is verleend, zoals volgens de huidige Nederlandse wet vereist is om van bouwterrein te kunnen spreken. 

Per 1 januari 2017 luidt art. 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 als volgt:
    Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen
en zal daarmee in lijn zijn met de Europese btw-richtlijn.

Gevolg voor de vastgoedpraktijk
Wat op grond van voormeld Maasdriel-arrest al gold, te weten dat er eerder sprake is van een bouwterrein en dus een met omzetbelasting belaste levering, wordt nu in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Het Vastgoedbesluit uit 2013 geeft belastingplichtigen ruimte om een beroep te doen op de meest gunstige regeling. In de toelichting van het Belastingplan 2017 wordt opgemerkt dat door de implementatie in de Nederlandse wetgeving het niet meer mogelijk is om als belastingplichtige de krenten uit de pap te halen door steeds voor de meest voordelige route te kiezen. Het valt aan te bevelen om beoogde leveringen vóór 1 januari 2017 plaats te laten vinden. Het Vastgoedbesluit is in elk geval per 1 januari 2017 op dit punt een dode letter geworden.

Bevestiging Don Bosco-jurisprudentie
In het Belastingplan 2017 wordt en passant verduidelijkt dat:
    aan de eis dat het bij een bouwterrein om onbebouwde grond moet gaan op grond van de rechtspraak van het HvJ EU ook wordt voldaan als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw staat maar waarbij hij zich er toe heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen
Dit is een bevestiging van de Don Bosco jurisprudentie waarin kwam vast te staan dat de levering van de (al dan niet bebouwde) grond en de latere sloophandelingen dan wel oplevering van een nieuw gebouw door dezelfde btw-ondernemer als één samengestelde prestatie worden gezien.

Kortom: 
(1) onbebouwde grond zal sneller een bouwterrein voor de omzetbelasting zijn, en 
(2) bebouwde grond kwalificeert onder omstandigheden ook al als bouwterrein.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Alexander Tierolff, Ed Boerkamp of Derk Bahlman dan wel één van onze andere specialisten.

Deel dit bericht
Nee, ik wil niet meer
Ja, ik wil
Twitter
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) - Governancecode Zorg | van Putten van Apeldoorn https://t.co/OREYUnYEkh
Vanaf vrijdag 6 juli openen wij een pop-up locatie in De Smeedplaats aan de Veenderweg in Bennekom.… https://t.co/5rWyhXNAry
Nieuwsbrief